دعوت به نشست تدارکاتی کنفرانس بین المللی کردستان

کردستان تقسیم شده و تحت اشغال چهار کشور ، یک مسیله بین المللی را مطرح میکند. کردها پیگیرانه برای آزادی خود جنگیده اند.با این حال، تمام این تلاشها با مخالفت متحد اشغالگران کردستان و قدرت های بین المللی مواجه شده است. آنانی که فداکارانه در مبارزات چندین دهه ای مردم کردستان مشارکت کرده اند باید در سطح بین المللی متحد شوند، همانطور که دشمنان کردستان همیشه چنین کرده اند. آنها باید بر اساس آزادی کردستان ، در اقدامات و مواضع خود حول مسیله کردستان متحد شوند. از اینرو نیاز به برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد مسیله کردستان نمایان میشود. بنابراین نیروهایی که از کردستان مستقل و متحد دفاع میکنند باید کمک و پیشنهادات خود را برای برگزاری این کنفرانس ارایه دهند.
ما شما را به جلسات تدارک سازماندهی کنفرانس بین المللی کردستان دعوت می کنیم تا دستور کار و چگونگی سازماندهی کنفرانس را با مشورت یکدیگر مشخص کنیم.
دعوت نامه آماده سازی کنفرانس بین المللی